Политика за поверителност

1. Общи разпоредби

 Настоящата Политика за поверителност пояснява как Лорен Нетуъркс АД, ЕИК № 201315150, BIC IZOT, Етаж 3, офис 313, бул. Цариградско шосе 133, 1784 София, България, обработва Вашите Лични данни, когато използвате нашия уебсайт, хардуерни устройства и приложения. Не пропускайте да се запознаете с нашата Политика за поверителност, тъй като нашите услуги и продукти изискват събиране на Лични данни. Спазваме напълно приложимото законодателство на ЕС и националното законодателство.

 

2. Дефиниции

 „Лични данни“ означава всяка информация, свързана с физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или косвено въз основа на тази информация, която може да се състои от име, идентификационен номер, адрес, местоположение, онлайн идентификация и др.

 „Политика за поверителност“ означава настоящата политика за поверителност на Лорен Нетуъркс.

 „Обработване на лични данни“ означава всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на Лични данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване.

 “Лорен Нетуъркс” означава Лорен Нетуъркс АД, дружество, учредено по българското законодателство, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на Република България с ЕИК № 201315150.

 „GDPR“ означава Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

 

3. Администратор на данни

 Администратор на Лични данни по смисъла на GDPR е Лорен Нетуъркс. Може да се свържете с нас по имейл на office@lorennetworks.com

 

4. Какви Лични данни обработваме?

 4.1 Данни, предоставени на Лорен Нетуъркс от нейните клиенти:

 – имейл адрес

– телефонен номер

– адрес (включително име на улица, пощенски код, град, държава)

– информация за плащане (включително име, адрес за фактуриране, адрес за доставка, номера на кредитни карти)

– профилна снимка

– GPS позиция на проследяващо устройство на картата

 

4.2 Данни, събрани от външни услуги:

 – IP адрес

– тип браузър

– часова зона

– интернет доставчик

– препращащ URL адрес

– изходни страници

– операционна система

– верификация за дата/час

– език

– държава

– данни за употреба

– дневник на данни

 

5. Цели на обработване на Лични данни

 5.1 Предоставяне на нашите услуги

 – влизане в потребителски профил

– удостоверяване на достъп до профил

– осигуряване на достъп до местоположението на тракер

– показване на историята на местоположенията на тракер

– създаване на зони за безопасност

– регистриране на активност на тракер

– изпращане на push известия в приложението и други маркетингови и бизнес новини

 

5.2 Продажба и доставка на стоки

 – обработване на поръчки

– изпращане на закупените стоки до местоположението на клиента

 

5.3 Бизнес нужди

 – наблюдение, анализ и подобряване на нашите продукти и услуги, включително всякакви изследвания и разработки за създаване на нови хардуерни устройства и софтуерни продукти

– маркетинг, включително, но не само, създаване на маркетингови кампании чрез различни платформи както офлайн, така и онлайн, кампании за изпращане на бюлетини, използване на платформи за партньорски маркетинг и други маркетингови и рекламни услуги

– статистика

– организация и административни дейности

– счетоводство

 

5.4 Съответствие и прилагане

 – спазване на нашите законови задължения съгласно съответните закони и актове (като например задължително предоставяне на информация, поискана от правни органи)

– ако е необходимо, обработваме данни за целите на защита на нашите права и предприемаме мерки срещу потребители и клиенти, които не спазват своите договорни задължения или в случаи на възможни измами или други нарушения на нашите условия за ползване и политика за поверителност и всякакви други възможни законови нарушения, извършени от потребители и клиенти срещу Лорен Нетуъркс, нейните служители и всякакъв друг аутсорснат персонал

 

6. Изпращане на Лични данни към трети страни

 6.1 Google Analytics

 – Лорен Нетуъркс използва Google Analytics и Firebase, за да подобри своите услуги и продукти. Статистическите данни, събрани от Google Analytics, ни помагат да предоставим на своите клиенти възможно най-добрия хардуер, софтуер и реклама. Google Analytics може да записва кликвания, движения на мишката и други дейности, които извършвате доброволно, на нашия уебсайт. Информацията за използването на нашия уебсайт обикновено се предоставя на сървър на Google в САЩ и се съхранява там. Google ще използва тази информация, за да анализира Вашето използване на нашия уебсайт и да ни предостави допълнителни услуги, за да подобрим нашите продукти. Повече информация за Google може да намерите по-долу:

 Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Дъблин 4, Ирландия, Факс: +353 (1) 436 1001;

Общия условия: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html;

Общи въпроси за защитата на личните данни: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=bg;

Декларация за поверителност: https://www.google.com/intl/de/p olicies/privacy/.

 

6.2 Mailchimp

 – Лорен Нетуъркс използва MailChimp за изпращане на бюлетини. Ние не изпращаме бюлетини без предварителното съгласие на нашите клиенти. Бюлетините се изпращат само до потребители, които са се абонирали да ги получават. Имейл адресите, както и допълнителните данни, принадлежащи на абонатите на бюлетина, се съхраняват на сървъри, които са собственост на MailChimp. Фирмените данни на MailChimp са следните:
MailChimp, платформа за разпространение на имейли от Rocket Science Group (Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Атланта, GA 30308, САЩ).

 

6.3 Други услуги

 – Лорен Нетуъркс може да използва допълнителни услуги, освен изброените по-горе, за да осигури възможно най-доброто обслужване на своите клиенти и подобряване на своите продукти. Винаги се стараем да снижим трансфера на данни до минимум и гарантираме, че обработваме само данни, които са необходими, за да постигнем своите бизнес цели и законови задължения

 

7. Продължителност на съхранението на Лични данни

 – Ще съхраняваме Вашите Лични данни за период от 5 години от последния път, когато сте влезли в профила си, за да гарантираме, че ако решите да използвате услугите на Лорен Нетуъркс отново, няма да се изисква да създавате нов профил

– Ще съхраняваме бисквитките, които са „постоянни“ и „на първа страна“ за срок от една година

– Ако изтриете профила си, всички Лични данни ще бъдат изтрити, освен ако Личните данни не са необходими за изпълнение на договорни задължения/законови изисквания/счетоводни цели

 

8. Право на достъп, коригиране, изтриване, ограничаване, възражение, преносимост по отношение на лични данни и оттегляне на съгласието

 

– Имате право на:
достъп до Вашите Лични данни,

коригиране на Вашите Лични данни,

изтриване на Вашите Лични данни,

ограничаване на обработката на Лични данни,

възражение срещу обработката на Лични данни,

преносимост на данните (т.е. правото да получавате Личните данни, които сте ни предоставили, в структуриран, често използван и машинно четим формат и правото да предавате тези данни на друг администратор без пречки от Лорен Нетуъркс),

оттегляне на съгласието за обработка на Лични данни

– Ако желаете да упражните някое от гореспоменатите права, моля свържете се с нас на office@lorennetworks.com

 

9. Други разпоредби

 – Лорен Нетуъркс запазва правото си да променя тази Политика за поверителност

– Лорен Нетуъркс запазва правото си да актуализира тази Политика за поверителност, като публикува актуализираната версия на тази уебстраница. Освен ако изрично не е посочено друго, актуализираната Политика за поверителност влиза в сила в деня, в който е публикувана на уебсайта на Лорен Нетуъркс

 

9.1 Правно основание за Обработване на лични данни

 – Лорен Нетуъркс обработва Лични данни само в случаите, в които потребителят е дал изрично съгласие и въз основа на императивни законови задължения

– Обработването на Лични данни се извършва в съответствие с GDPR и чл. 4, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за защита на личните данни в България, обн. Държавен вестник, бр. 1 от 4.01.2012 г., включително всички последващи изменения

– Обработването на Лични данни се извършва в съответствие с принципа на прозрачност. Това са Ваши данни и имате право да знаете как и по каква причина се използват

– Обработването на Лични данни се извършва при подходящи технически и организационни условия за сигурност. Това гарантира много високо ниво на защита срещу загуба, неправомерно и непозволено използване на Личните данни. Достъпът до Лични данни е ограничен до екипа на Лорен Нетуъркс и тези трети страни, с които споделянето на Лични данни е необходимо във връзка с нашите цели, изброени в член 5

– В случай, че предоставените Лични данни са неверни или непълни, Лорен Нетуъркс приема мерките, подходящи за коригиране или изтриване на Личните данни, когато такива мерки са необходими

– В съответствие с принципа на отчетност, Лорен Нетуъркс може винаги да демонстрира съответствие със стандарта за защита на данните, описан в Политиката за поверителност и GDPR

– Правният екип на Лорен Нетуъркс отговаря за правилното прилагане на Политиката за поверителност, както и за нейното съответствие с GDPR

 

9.2 Предоставяне на неправомерна информация

 – Клиентът се съгласява, че информацията, попадаща в понятието Лични данни, трябва да бъде предоставена на Лорен Нетуъркс коректно. Предоставянето на неправомерна информация представлява причина, поради която Лорен Нетуъркс може да прекрати договора. Винаги можете да се свържете с нас, в случай че желаете да коригирате предоставената информация

 

9.3 Снимки

 – Когато качвате снимки, Вие потвърждавате, че всички лица, изобразени на снимките, са дали изричното си съгласие за качване на снимките им

 

9.4 Използване от непълнолетни

 – Потребители под 18-годишна възраст нямат право да предават никакви Лични данни на Лорен Нетуъркс без съгласието на законния им настойник

 

9.5 Право на жалба

 – Може да подадете жалба до Лорен Нетуъркс, в случай че смятате, че правата Ви, изложени в Политиката за поверителност и GDPR, са нарушени. Моля, свържете се с нас на следния имейл адрес: office@lorennetworks.com

– Имате право да подадете жалба до надзорен орган, който се занимава със защита на личните данни по всяко време. Надзорният орган относно дейността на Лорен Нетуъркс като администратор на лични данни е Българската комисия за защита на личните данни, адрес: бул. „Проф. Цветан Лазаров“ 2, 1592 София, Република България, уебсайт: cpdp.bg